رئيس سازمان وظيفه عمومي جزئيات مصوبات جديد معافيت‌، کاهش و کسر خدمت سربازي را تشريح کرد.

رژه نيرو هاي ارتشي-رژه روز ارتش

به گزارش مرکز خبري اميد ، سردار محمد جواد زاده کمند امروز در جمع خبرنگاران گفت: يکي از مصوباتي که بيشترين مراجعه کننده را به خود اختصاص داده معافيت يکي از فرزندان خانواده‌هايي است که فرزند آنها خدمت خود را انجام داده است.

سردار زاده‌کمند افزود: ملاک براي بهره‌مندي از اين مزايا انجام خدمت دوره ضرورت 3فرزند از يک خانواده است. اگر خانواده‌اي 6 فرزند ذکور داشته باشد 2 فرزند اين خانواده با داشتن شرايط معاف خواهند شد.

وي در ادامه گفت: ترتيب توالي در بين فرزندان مطرح نيست لذا اگر فرزند اول يا دوم يا سوم به دليل تحصيل يا هر دليل ديگري به خدمت اعزام نشده چنانچه 3فرزند از آن خانواده خدمت کرده باشد فرزند چهارم حتي اگر فرزند اول خانواده باشد از اين معافيت بهره‌مند مي‌شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا تاکيد کرد: انتخاب فرزند چهارم براي بهره‌مندي از اين معافيت با پدر در صورت نبود او مادر و در صورت نبود مادر هم با قيم قانوني است. تعداد فرزند يک خانواده بر اساس اسامي مندرج در شناسنامه پدر خواهد بود.

سردار زاده‌کمند در ادامه اظهار داشت: خدمت افرادي که به جاي خدمت سربازي متعهد خدمت در نيروهاي مسلح يا دستگاه‌هاي غير نظامي مانند کشتيراني، هواپيمايي کشوري، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، نفتکش و قوه قضائيه هستند يا خدمت خود را در چارچوب مقررات احتساب خدمت ناپيوسته روحانيان انجام داده‌اند و يا افرادي که امريه مشمول مامور در مراکز دولتي بوده‌اند به عنوان خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌شود.

وي در ادامه گفت: و با آنان مانند فرزنداني که خدمت کرده‌اند برخورد خواهد شد. البته به شرطي که حداقل دو سال از مدت تعهد خدمتي آنان در آن دستگاه گذشته باشد و در حال حاضر هم اين خدمت استمرار داشته باشد.

سردار زاده‌کمند افزود: فرزندان خانواده‌اي که از معافيت کفالت، پزشکي، خريد سربازي، معافيت رهبري، ماده 6 حمايت از معلولان، تحت پوشش کميته امداد و ساير معافيت‌ها به جزء معافيت تعهد خدمت در نيروهاي مسلح و دستگاه نظامي استفاده کرده‌اند در شمول فرزندان خدمت کرده محاسبه نمي‌شوند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: چنانچه برادر سوم در حال خدمت باشد، پس از اتمام يکسال از خدمت وي برادر چهارم مي‌تواند از معافيت استفاده کند و دراين صورت براي اينکه برادر چهارم دچار غيبت نشود، چنانچه به سن مشموليت رسيد به سازمان وظيفه عمومي مراجعه کند تا اعزام او تا پايان سال اول خدمت به تعويق بيفتد و پس از آن از معافيت استفاده کند.

وي اظهار داشت: مشمولاني که به عنوان فرزند چهارم خانواده براي بهره‌مندي از اين معافيت انتخاب شدند چنانچه تا تاريخ اول خرداد 1388 مرتکب غيب شده باشند، مجاز به استفاده از اين معافيت هستند.

سردار زاده‌کمند تاکيد کرد: اگر فردي در حال حاضر واجد شرايط بهره‌مندي از اين مقررات نباشد و با برنامه‌ريزي قبلي غيبت کند تا در شرايط معافيت قرار گيرد، امکان استفاده از معافيت را نخواهد داشت.

وي گفت: براي بهره‌مندي از اين معافيت الزاما کارت‌هاي پايان خدمت فرزندان خدمت کرده يا گواهي خدمت متعهدين خدمت در دستگاه‌هاي نظامي و غير نظامي لازم است.

سردار زاده‌کمند افزود: جزئيات فرايند کار و مدارک مورد نياز در سايت www.polic.ir قرار دارد و عموم مردم براي آگاهي بيشتر به بخش وظيفه عمومي اين سايت مراجعه کنند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: مردم از مراجعه بي‌دليل به مراکز نظام وظيفه خودداري کنند و براي تشکيل پرونده و ثبت آن از طريق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي اقدام کنند. اين دفاتر از 5 خرداد آماده انجام خدمات مربوطه است.

*کسر خدمت بسيجيان

سردار زاده‌کمند درباره کسر خدمت بسيجيان گفت: بر اساس قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاي بسيج به عنوان خدمت دوره ضرورت که در سال 1380 ابلاغ شده هر بسيجي فعال که برابر ضوابط ابلاغي از سوي نيروي مقاومت بسيج از سن 16 سالگي به طور منظم با بسيج همکاري داشته باشد، متناسب با ميزان فعاليت به ازاي هر سال از 45 روز تا سه ماه کسر خدمت برخوردار خواهد شد. که سقف نهايي اين مدت 6 ماه بود.

وي افزود: بر اساس مصوبه جديد مجموع اين مدت به 9 ماه افزايش يافته اما ساير ضوابط ابلاغي از جمله اينکه مشمولان غايب امکان استفاده از اين مزايا را ندارند، کماکان معتبر است.

سردار زاده‌کمند گفت: براي استفاده از کسر خدمت بسيجي گواهي‌هاي صادره از سوي نيروي مقاومت بسيج بايد به يگان خدمت تحويل تا پس از بررسي نسبت به اعمال آن در سابقه خدمتي سرباز اقدام شود.

اين افراد نيازي به مراجعه به سازمان وظيفه عمومي ندارند.

*معافيت يکي از فرزندان خانواده‌هايي که يک فرزند آنان در حين خدمت سربازي فوت کند

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: چنانچه فرزند خانواده‌اي در طول خدمت سربازي فوت کند و فوت ايشان به عنوان فوت قيود خدمتي برابر ضوابط جاري هر يک از نيروهاي مسلح تاييد شود، يکي از فرزندان ذکور اين خانواده از خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. چنانچه اين فرد تا اول خرداد داراي غيبت باشد مانعي براي استفاده از معافيت وي نخواهد بود.

وي در ادامه افزود: اگر سرباز فراري باشد بايد به وضعيت فرار ايشان رسيدگي و سپس مجاز به استفاده از اين معافيت خواهد بود.مشمولاني که به جاي خدمت دوره ضرورت متعهد خدمت در نيروهاي مسلح يا دستگاه‌هاي غير نظامي هستند به عنوان خدمت سربازي تلقي و در صورت فوت برادر در شمول اين مقررات قرار مي گيرند.

* کسر خدمت ايثارگران

سردار زاده‌کمند اظهار داشت: در حال حاضر فرزند جانبازان 25 درصد و يا ايثارگران با سابقه 30ماه حضور در جبهه و يا تلفيق جانبازي و سابقه حضور در جبهه که جمع آن به 30 برسد، يک فرزند جانباز يا رزمنده از خدمت معاف مي‌شود.

وي در ادامه گفت: بر اساس مصوبه جديد چنانچه درصد جانبازي کمتر از 25 درصد و سابقه رزمندگي کمتر از 30 ماه باشد به نسبت از خدمت فرزند يا فرزندان آنان کسر خواهد شد.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا افزود: مبناي محاسبه مدت خدمت در حال حاضر 18 ماه است که به تناسب مقطع تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس، دکتري و فوق دکتري به ترتيب از يکماه تا 4ماه کسر خواهد شد.

سردار زاده‌کمند گفت: فرمول محاسبه کسر خدمت با توجه به مبناي 18 ماه خدمت براي جانبازي به اين شرح است: درصد جانبازي در 72 درصد ضرب که مساوي با ميزان کسر خدمت است، به عنوان مثال اگر ميزان جانبازي 20 درصد باشد ضربدر 72 درصد کسر خدمت فرزند 4/14 ماه خواهد بود و يا اگر ايثارگري 25 ماه سابقه جبهه داشته باشد در 60 درصد ضرب شده که در نهايت 15 ماه کسر خدمت به همراه دارد.

وي افزود: يک مشمول مي‌تواند همزمان از کسر خدمت رزمندگي، جانبازي پدر و کسر خدمت بسيج بهره‌مند شود.

سردار زاده‌کمند گفت: مدت خدمت مشمول با توجه به ميزان کسر خدمت در هر حال حداقل دو ماه است که براي طي آموزش رزم مقدماتي اختصاص خواهد يافت.

يعني اگر ميزان کسر خدمت مشمولي 5/17 ماه باشد حتما بايد دو ماه آموزش را طي کند و اگر قبلا آموزش را طي کرده باشد فقط کسري مدت خدمت را خواهد گذراند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا در ادامه افزود: به افرادي که از کسر خدمت استفاده مي‌کنند، به ازاي انجام هر مدت خدمت سربازي کارت پايان خدمت ارائه مي‌شود.

هر ايثارگر فقط مي‌تواند از دو تسهيلات (مثلا جانبازي و رزمندگي و يا جانبازي و آزادگي) و براي هر تسهيلات حداکثر دو فرزند خود را معاف و از کسر خدمت معاف کند.

وي گفت: مشمولان غايب در شمول اين مقررات قرار مي‌گيرند اما سربازان فراري پس از رسيدگي به فرار آنها مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند. البته اضافه خدمت آنان پابرجاست و کسر خدمت از مجموع مدت خدمت و اضافه خدمت آنان صورت مي‌گيرد.

سردار زاده‌کمند گفت براي استفاده از تسهيلات رزمندگي بايد گواهي حضور در جبهه کارکنان رسمي از سوي هر يک از نيروهاي مسلح، نيروهاي مردمي و کارکنان دولت از سوي نيروي مقاومت بسيج و کارکنان جهاد سازندگي از سوي وزارت جهاد کشاورزي به يگان محل خدمت صادر شود.

وي اضافه کرد: براي استفاده از تسهيلات جانبازي گواهي‌هاي صادره براي درصد جانبازي از سوي بنياد شهيد و شوراي عالي پزشکي هر يک از نيروهاي مسلح معتبر است که بايد براي بهره‌مندي از کسر خدمت به يگان محل خدمت ارسال شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: اگر مشمولي مدت کسر خدمتش بيش از يکسال باشد و در حال حاضر هم دانشجو محسوب شود مي‌تواند با اخذ مرخصي تحصيلي از دانشگاه ادامه خدمت خود را انجام و نيازي به فراغت، ترک يا انصراف از تحصيل نيست.

وي اظهار داشت: سابقه جبهه پدر و مادر و ميزان جانبازي آنها با يکديگر جمع شده و از خدمت يک يا دو فرزند کسر مي‌شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا تاکيد کرد: براي کسر خدمت هيچ نيازي به مراجعه به سازمان وظيفه عمومي ناجا نيست، مدارک صادره از سوي يگان‌ها و يا مبادي مربوطه مستقيما به يگان‌هاي خدمتي تحويل تا پس از بررسي‌هاي لازم نسبت به کسر خدمت افراد اقدام شود.

سردار زاده‌کمند گفت: اگر مشمولي هنوز به خدمت اعزام نشده، تمامي مدارک خود را اماده کند تا پس از اعزام به خدمت به يگان مربوطه جهت بررسي و کسر خدمت تحويل دهد.


* معافيت مشموليني که داراي فرزند معلول باشند


رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: اين مصوبه در راستاي کاهش مشکلات خانواده‌هاي مددجويان و نياز به توجه خاص تصويب شده است.

سردار زاده‌کمند افزود: معلوليت فرزند مشمول بايد به تاييد شوراي پزشکي سازمان بهزيستي استان محل سکونت برسد و سطح معلوليت بايد در حد شديد يا خيلي شديد باشد.

وي در ادامه اظهار داشت: پس از تعيين سطح معلوليت توسط سازمان بهزيستي موضوع در شوراي پزشکي وظيفه عمومي شهرستان محل سکونت بررسي شده و در صورت تاييد موضوع پرونده براي صدور کارت به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال خواهد شد.

سردار زاده‌کمند گفت: مشمولاني که غائب بوده‌اند در شمول اين معافيت قرار دارند اما سربازان فراري پس از رسيدگي به وضعيت فرارشان از اين مزايا استفاده خواهند کرد.

وي افزود: روند تشکيل پرونده براي استفاده از اين تسهيلات پس از اخذ نظريه سازمان بهزيستي از طريق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي خواهد بود.

سردار زاده‌کمند گفت: براي آگاهي از جزئيات فرآيند پيگيري کار و مدارک مورد نياز از 5 خرداد به دفاتر پليس +10 و يا سايت پليس مراجعه کنند.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati